DOCUMENTACIÓ GENERAL

DNI/NIE

DECLARACIÓ 

DE LA RENDA

TREBALLADOR PER COMPTE ALIENA

3 ÚLTIMES NÒMINES

CONTRACTE DE TREBALL

TREBALLADOR PER COMPTE PRÒPIA

DECLARACIÓ

DE L'IVA (2

ÚLTIMS TRIMESTRES)

DECLARACIÓ

DE L'IRPF 

(2 ÚLTIMS TRIMESTRES)

3 ÚLTIMS

REBUTS DE 

PAGAMENTS  AUTÒNOMS

*Si l'habitatge va a nom de dues persones, s'ha d'aportar la documentació de tots dos